ESD - Proje

Proje

Genel hedefimiz, eğitim sisteminin yenilikçi yaklaşımlar yoluyla güçlendirilmesidir.

Yurtdışında, özellikle ABD'de etkin ve yoğun olarak, eğitim dahil birçok farklı alanda kullanılan, ancak Türkiye'de daha uygulamaya geçmemis olan, “Sistem Düşüncesi” yaklaşımının okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretime (K-12) uyarlanması, pilot uygulamalarının yapılmasına ve bu yaklaşımın eğitim sistemine kazandırılmasına çalışıyoruz.

Amacımız, öğrencinin analiz, sentez, değerlendirme ve yaratma becerilerini, sistem düşüncesi yaklaşımı ile geliştirerek eleştirel düşünen bireyler yaratmaktır.

Mantıksal Temel (Gerekçe - Rationale)

Piaget biyolojik gelişimin bir bilişsel evreden diğerine geçişi sağladığına inanıyordu. Batı kültürlerinde yapılan çeşitli kesitsel çalışmalar, sensori-motor, işlem öncesi ve somut işlemler evreleri savını desteklemektedir.Ancak, ergenler ile yapılan benzer kesitsel çalışmalar, tüm bireylerin biyolojik gelişme sonucunda otomatik olarak sonraki biliş evresine geçtikleri savını desteklememektedir. Ergen popülasyonlardan alınan veriler, lise öğrencilerinin sadece %30-35'inin soyut işlemler evresine geçtiğini göstermektedir.

Ergen ve yetişkinlerin çoğu için, soyut işlemler evresine ulaşmak ancak özel bir ortam ile mümkün görünmektedir.

Çevirisi yapılan alıntı: Huitt, W., & Hummel, J. (2003). Piaget's theory of cognitive development. Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri değerlendiren ve üç yılda bir yapılan uluslararası araştırma programı olan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) araştırması sonuçları da soyut işlemler dönemine geçebilen öğrenci oranlarını doğrular niteliktedir.

Aşağıdaki grafiklerde; PISA araştırmasında üst yeterlik düzeyini ölçen soruların (en üst yeterlik düzeyi 6'dır) örnek üç ülke ve ortalama olarak, yıllara göre yanıtlanma yüzdeleri bulunmaktadır. Grafiklerden görüleceği gibi; katılan ülkelerin (2022 araştırmasına 81 ülke katılmıştır) ortalaması %30'un altındadır ve Singapur gibi ülkeler ortalamanın ne kadar yükseltilebileceğini göstermektedir.

SOLO Sınıflandırması ve Sistem Yaklaşımı

Eğitim öğrenme hedeflerini sınıflandırma yaklaşımlarından biri olan SOLO sınıflandırması, sistem bakış açısı ile oldukça uyumludur. Yandaki tabloda da görüleceği üzere, sınıflandırmanın aşamaları sistem tanımı üzerinden yorumlanabilir: Sistemin bir parçasına odaklanmak, zamanla başka parçalarının da olabileceğini fark emek, daha sonra bu parçalar arası ilişkiler kurarak bir bütün (sistem) oluşturmak, son olarak da sistemi oluşturan ilişkileri soyutlayarak başka sistemlerin anlaşılması için kullanmak.

SOLO sınıflandırması ile ilgili bilgi:
John Biggs ve Kevin Collis tarafından geliştirilmiş olan SOLO (Structure of the Observed Learning Outcome - Gözlemlenen Öğrenme Kazanımının Yapısı) sınıflandırması, öğrenme kazanımlarını karmaşıklıklarına göre sınıflandırmanın bir yoludur. SOLO sınıflandırması öğrenci çalışmalarının, neyin ne kadarını doğru yaptıklarına göre değil, niteliklerine göre değerlendirilmesini sağlar. Başlangıçta konuyu yalnızca bir yönü ile anlarız (tekli yapı), daha sonra diğer yönlerini de anlarız ancak bunlar birbiriyle ilişkisizdir (çoklu yapı), daha sonra bunları bir bütün olarak nasıl görebileceğimizi öğreniriz (ilişkisel) ve son olarak bu bütünü henüz öğretilmemiş uygulamalara genelleyebiliriz (genişletilmiş soyut). SOLO yalnızca değerlendirmede değil, amaçlanan öğrenme kazanımlarının düzeyi açısından öğretim programının tasarlanmasında da kullanılabilir.

Strateji

Proje, Eğitimde Sistem Düşüncesi yaklaşımının;

  • kısa erimde, okullarda oluşturulan ilk örneklerinin (prototiplerinin),
  • orta erimde, üniversite işbirlikleri sonucu sürdürülebilirliğinin sağlanmasının ardından
  • uzun erimde, Milli Eğitim Bakanlığı kanalı ile ölçeklendirilerek (yaygınlaştırılarak)

yapısal (sistemik) değişim hedefleyen toplumsal bir yeniliktir (sosyal inovasyondur).

Eğitimde Sistem Düşüncesi Yayılım Strateji modelini aşağıda göremiyorsanız üçüncü taraf çerezelere izin vermemiş olabilirsiniz. Lütfen üçüncü taraf çerezlere izin verdiğinizden emin olun. Buna rağmen göremiyorsanız buraya tıklayarak modelin bulunduğu sayfayı açabilirsiniz.

Kavramsal Model

Eğitimde Sistem Düşüncesi Strateji Planı

Strateji Planlama 2022

23-24 Temmuz 2022'de BAYETAV, İzmir'de yapılan "Dün Bugün Yarın - ESD Çalıştayı"

Eğitim e Sist m Düşünce i e s d
ESD Duyuru listesine kayıt İletişim
Site haritası
APA 7.0 alıntı:

Sistem Düşüncesi Derneği.(2024, 27 Şubat). Proje. Eğitimde Sistem Düşüncesi. https://egitimdesistemdusuncesi.org/nedir/proje.php